Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten aangegaan door KEY2INFO BV (BE 0673.621.844), met maatschappelijke zetel te Berlaarsestraat 31 bus 6, 2500 Lier en de klant. De klant wordt geacht deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

2. Offertes

Op vraag van de klant stelt KEY2INFO een individuele offerte op met uiteenzetting van de gevraagde opdrachten en bijhorende tarieven en prijzen.

Deze offertes zijn uitsluitend geldig ten aanzien van de perso(o)n(en) tot wie de offerte gericht is.

De geldigheidsduur van de offerte wordt vermeld in de offerte zelf. Indien de geldigheidsduur niet vermeld staat wordt deze berekend op 14 (veertien) kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van de verzending.

3. Opdrachtbevestiging

De opdrachtbevestiging betekent de aanvaarding van de offerte, alsook het eventuele voorontwerp, door de klant. De opdrachtbevestiging kan zowel expliciet als impliciet worden afgeleid uit de onderlinge communicaties tussen KEY2INFO en de klant. Een mondelinge aanvaarding of aanvaarding door middel van elektronische communicatiemiddelen is evenzeer geldig. KEY2INFO  start hierna het project op.

De klant heeft de mogelijkheid om zijn opdrachtaanvaarding te allen tijde te herroepen. Deze herroeping zal echter geen afbreuk doen aan zijn oorspronkelijke betalingsverplichtingen en de bijkomende betalingsverplichting voor reeds uitgevoerde werken.

4. Voorschotten

Wanneer de klant de offerte aanvaard heeft, wordt de klant gevraagd een voorschot van 50% (vijftig procent) van de totaalsom te betalen binnen een termijn van 14 (veertien) dagen, tenzij anders werd bedongen. KEY2INFO kan de aanvang van de opdracht laten afhangen van de betaling van het voorschot.

Indien de klant, na de aanvatting van de werken, zijn bevestiging herroept, afziet van de opdracht of de opdracht wijzigt, zullen reeds betaalde voorschotten niet worden terugbetaald.

5. Opleveringstermijn

De verbintenissen aangegaan door KEY2INFO betreffen inspanningsverbintenissen. Termijnen zijn dan ook steeds indicatief.

De klant is verantwoordelijk voor de correcte en tijdige aanlevering van informatie, medewerking en input aangaande de door KEY2INFO te leveren of geleverde diensten en werken.

6. Wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht

Wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht, zoals onder andere (maar niet limitatief) meerwerk, zijn enkel geldig indien de klant en KEY2INFO hiertoe gezamenlijk beslissen. De klant aanvaardt dat deze wijzigingen een mogelijke invloed kunnen hebben op de oorspronkelijk overeengekomen prijs en opleveringsperiode. De gevolgen van deze wijzigingen zijn volledig voor rekening van de klant.

7. Beroep op derden

Voor bepaalde diensten werkt KEY2INFO samen met gespecialiseerde partners (o.a. voor hosting). Een beschrijving van de garanties en de aansprakelijkheid van deze partners zijn opvraagbaar.

Op vraag van de klant kan KEY2INFO het beheer overnemen van diensten of software die door een derde partij werden geleverd of ontwikkeld. KEY2INFO kan nooit verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten die door deze derde partij worden begaan.

8. Facturen en betalingstermijnen

Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Facturen worden elektronisch aan de klant bezorgd maar kunnen door eenvoudig verzoek ook per post bezorgd worden.

Facturen kunnen enkel rechtmatig binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum geprotesteerd worden via e-mail aan info@key2info.be.

Indien de factuur op de vervaldatum niet is betaald, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een contractuele verwijlinterest verschuldigd aan de interestvoet bepaald in uitvoering van artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. In dat geval is de klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 150 EUR.

Indien KEY2INFO voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelt (Google, Facebook, …) zullen de kosten die door deze derden worden aangerekend steeds volledig, met een minimale marge van 2,5%, aan de klant in rekening worden gebracht. KEY2INFO is gerechtigd een (periodiek) voorschot op deze kosten te vragen of deze volledig of gedeeltelijk voor te factureren.

9. Intellectuele eigendommen

Alle rechten op werken ontwikkeld door de klant blijven eigendom van de klant.

Alle rechten op werken die door KEY2INFO zijn ontwikkeld blijven ten allen tijde eigendom van de KEY2INFO.

De klant verstrekt aan KEY2INFO een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op alle werken die zij in het kader van de overeenkomst voor de klant heeft ontwikkeld, inclusief de werken van derden waarop KEY2INFO een gebruiksrecht heeft verkregen en die onontbeerlijk zijn voor het functioneren.

Met werken wordt onder andere bedoeld: alle binnen het kader van deze overeenkomst geproduceerde teksten, grafische elementen, foto’s, ontwerpen, logo’s, multimedia, audiovisueel materiaal, “look & feel” van een website of ander werk, documentatie, flowcharts, tekeningen, specificaties, handleidingen en andere documenten, code, kennis, computerprogramma’s met inbegrip, maar zonder limitatie van broncode zowel in leesbare als in machinetaal, programmabestanden, databestanden, programma- en systeemlogica, interfaces, algoritmes, systeemontwerp en concepten, samen met de methodes en processen gerelateerd aan zulke programma’s, …

10. Aansprakelijkheid

KEY2INFO is enkel aansprakelijk voor directe schade die volgt uit onze tekortkomingen. KEY2INFO is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade zoals: gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en dergelijke (deze opsomming is niet limitatief). KEY2INFO is evenmin aansprakelijk voor enige vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

In geval van overmacht is KEY2INFO gerechtigd om de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten, en dit voor de duur van de overmacht. Overmacht wordt verstaan onder de situatie waarbij een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis zich voordoet, buiten de wil van de schuldenaar, en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis.

KEY2INFO kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door aangestelde derden wanneer de fout gekwalificeerd wordt als bedrog, een zware fout of een veel voorkomende lichte fout en indien het schadeverwekkend feit plaatsvond tijdens de uitvoering van hun opdracht.

Indien de klant een toerekenbare tekortkoming vaststelt, moet hij KEY2INFO hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen door middel van een aangetekende ingebrekestelling waarin hij de tekortkoming nauwkeurig en gedetailleerd beschrijft. Hierop volgend heeft KEY2INFO de gelegenheid om de tekortkoming te herstellen.

11. Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

De klant blijft gedurende de uitvoering van de overeenkomst verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en dient KEY2INFO op de hoogte te brengen en te allen tijde te houden van eventuele verplichtingen die een impact kunnen hebben op de dienstverlening van KEY2INFO.

KEY2INFO behandelt verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en zal op geen enkele andere wijze gebruik maken van de door de klant ter beschikking gestelde persoonsgegevens.

Indien het resultaat van de diensten die KEY2INFO levert aan de klant de mogelijkheid biedt tot het verwerken van persoonsgegevens, dient de klant zich te houden aan de wettelijke bepalingen te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – GDPR) en de rechten van personen wiens gegevens worden verwerkt te respecteren.

KEY2INFO verbindt er zich toe om informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt en zij van de klant heeft ontvangen strikt vertrouwelijk te behandelen.

12. Bevoegdheid en rechtsmacht bij geschillen

De overeenkomsten tussen KEY2INFO en de klant worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil omtrent de uitvoering van de overeenkomst zullen KEY2INFO en de klant alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden.

Indien sprake is van een juridisch geschil, is de Ondernemingsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd om kennis te nemen.

Logo-key2info-web

wordt

about bruno agency

Tijd om jouw vernieuwde digital sidekick bruno te verwelkomen! Hetzelfde steengoed agency, maar nu ook met een naam die even stevig is als onze service. Leer bruno kennen op onze vernieuwde website!