Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten aangegaan door KEY2INFO BV (BE 0673.621.844), met maatschappelijke zetel te Berlaarsestraat 31, 2500 Lier en de klant. De klant wordt geacht deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

2. Offertes

Op vraag van de klant stelt KEY2INFO een individuele offerte op met uiteenzetting van de gevraagde opdrachten en bijhorende tarieven en prijzen.

Deze offertes zijn uitsluitend geldig ten aanzien van de perso(o)n(en) tot wie de offerte gericht is.

De geldigheidsduur van de offerte wordt vermeld in de offerte zelf. Indien de geldigheidsduur niet vermeld staat wordt deze berekend op 14 (veertien) kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van de verzending.

3. Opdrachtbevestiging

De opdrachtbevestiging betekent de aanvaarding van de offerte, alsook het eventuele voorontwerp, door de klant. De opdrachtbevestiging kan zowel expliciet als impliciet worden afgeleid uit de onderlinge communicaties tussen KEY2INFO en de klant. Een mondelinge aanvaarding of aanvaarding door middel van elektronische communicatiemiddelen is evenzeer geldig. KEY2INFO  start hierna het project op.

De klant heeft de mogelijkheid om zijn opdrachtaanvaarding te allen tijde te herroepen. Deze herroeping zal echter geen afbreuk doen aan zijn oorspronkelijke betalingsverplichtingen en de bijkomende betalingsverplichting voor reeds uitgevoerde werken.

4. Voorschotten

Wanneer de klant de offerte aanvaard heeft, wordt de klant gevraagd een voorschot van 50% (vijftig procent) van de totaalsom te betalen binnen een termijn van 14 (veertien) dagen, tenzij anders werd bedongen. KEY2INFO kan de aanvang van de opdracht laten afhangen van de betaling van het voorschot.

Indien de klant, na de aanvatting van de werken, zijn bevestiging herroept, afziet van de opdracht of de opdracht wijzigt, zullen reeds betaalde voorschotten niet worden terugbetaald.

5. Opleveringstermijn

De verbintenissen aangegaan door KEY2INFO betreffen inspanningsverbintenissen. Termijnen zijn dan ook steeds indicatief.

De klant is verantwoordelijk voor de correcte en tijdige aanlevering van informatie, medewerking en input aangaande de door KEY2INFO te leveren of geleverde diensten en werken.

6. Wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht

Wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht, zoals onder andere (maar niet limitatief) meerwerk, zijn enkel geldig indien de klant en KEY2INFO hiertoe gezamenlijk beslissen. De klant aanvaardt dat deze wijzigingen een mogelijke invloed kunnen hebben op de oorspronkelijk overeengekomen prijs en opleveringsperiode. De gevolgen van deze wijzigingen zijn volledig voor rekening van de klant.

7. Beroep op derden

Voor bepaalde diensten werkt KEY2INFO samen met gespecialiseerde partners (o.a. voor hosting). Een beschrijving van de garanties en de aansprakelijkheid van deze partners zijn opvraagbaar.

Op vraag van de klant kan KEY2INFO het beheer overnemen van diensten of software die door een derde partij werden geleverd of ontwikkeld. KEY2INFO kan nooit verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten die door deze derde partij worden begaan.

8. Facturen en betalingstermijnen

Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Facturen worden elektronisch aan de klant bezorgd maar kunnen door eenvoudig verzoek ook per post bezorgd worden.

Facturen kunnen enkel rechtmatig binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum geprotesteerd worden via e-mail aan info@key2info.be.

Indien de factuur op de vervaldatum niet is betaald, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een contractuele verwijlinterest verschuldigd aan de interestvoet bepaald in uitvoering van artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. In dat geval is de klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 150 EUR.

Indien KEY2INFO voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelt (Google, Facebook, …) zullen de kosten die door deze derden worden aangerekend steeds volledig, met een minimale marge van 2,5%, aan de klant in rekening worden gebracht. KEY2INFO is gerechtigd een (periodiek) voorschot op deze kosten te vragen of deze volledig of gedeeltelijk voor te factureren.

9. Intellectuele eigendommen

Alle rechten op werken ontwikkeld door de klant blijven eigendom van de klant.

Alle rechten op werken die door KEY2INFO zijn ontwikkeld blijven ten allen tijde eigendom van de KEY2INFO.

De klant verstrekt aan KEY2INFO een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op alle werken die zij in het kader van de overeenkomst voor de klant heeft ontwikkeld, inclusief de werken van derden waarop KEY2INFO een gebruiksrecht heeft verkregen en die onontbeerlijk zijn voor het functioneren.

Met werken wordt onder andere bedoeld: alle binnen het kader van deze overeenkomst geproduceerde teksten, grafische elementen, foto’s, ontwerpen, logo’s, multimedia, audiovisueel materiaal, “look & feel” van een website of ander werk, documentatie, flowcharts, tekeningen, specificaties, handleidingen en andere documenten, code, kennis, computerprogramma’s met inbegrip, maar zonder limitatie van broncode zowel in leesbare als in machinetaal, programmabestanden, databestanden, programma- en systeemlogica, interfaces, algoritmes, systeemontwerp en concepten, samen met de methodes en processen gerelateerd aan zulke programma’s, …

10. Aansprakelijkheid

KEY2INFO is enkel aansprakelijk voor directe schade die volgt uit onze tekortkomingen. KEY2INFO is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade zoals: gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en dergelijke (deze opsomming is niet limitatief). KEY2INFO is evenmin aansprakelijk voor enige vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

In geval van overmacht is KEY2INFO gerechtigd om de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten, en dit voor de duur van de overmacht. Overmacht wordt verstaan onder de situatie waarbij een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis zich voordoet, buiten de wil van de schuldenaar, en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis.

KEY2INFO kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door aangestelde derden wanneer de fout gekwalificeerd wordt als bedrog, een zware fout of een veel voorkomende lichte fout en indien het schadeverwekkend feit plaatsvond tijdens de uitvoering van hun opdracht.

Indien de klant een toerekenbare tekortkoming vaststelt, moet hij KEY2INFO hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen door middel van een aangetekende ingebrekestelling waarin hij de tekortkoming nauwkeurig en gedetailleerd beschrijft. Hierop volgend heeft KEY2INFO de gelegenheid om de tekortkoming te herstellen.

11. Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

De klant blijft gedurende de uitvoering van de overeenkomst verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en dient KEY2INFO op de hoogte te brengen en te allen tijde te houden van eventuele verplichtingen die een impact kunnen hebben op de dienstverlening van KEY2INFO.

KEY2INFO behandelt verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en zal op geen enkele andere wijze gebruik maken van de door de klant ter beschikking gestelde persoonsgegevens.

Indien het resultaat van de diensten die KEY2INFO levert aan de klant de mogelijkheid biedt tot het verwerken van persoonsgegevens, dient de klant zich te houden aan de wettelijke bepalingen te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – GDPR) en de rechten van personen wiens gegevens worden verwerkt te respecteren.

KEY2INFO verbindt er zich toe om informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt en zij van de klant heeft ontvangen strikt vertrouwelijk te behandelen.

12. Bevoegdheid en rechtsmacht bij geschillen

De overeenkomsten tussen KEY2INFO en de klant worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil omtrent de uitvoering van de overeenkomst zullen KEY2INFO en de klant alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden.

Indien sprake is van een juridisch geschil, is de Ondernemingsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd om kennis te nemen.

13. Cookies

Wat doen cookies voor u?

Onze website maakt, net als de meeste websites, gebruik van cookies om u de beste gebruikerservaring te bieden. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen als u een website bezoekt (de duur van opslaan varieert per cookie).

Onze cookies helpen ons om:

 1. De website te laten werken zoals u dat verwacht
 2. Uw instellingen te bewaren tijdens en tussen bezoeken in
 3. De snelheid en beveiliging van onze site te verhogen
 4. Onze website aan uw behoeften aan te passen zodat u sneller kunt vinden wat u zoekt
 5. Onze website steeds beter te maken voor u

Wij gebruiken geen cookies voor:

 • Het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie (zonder uw uitdrukkelijke toestemming)
 • Het verzamelen van vertrouwelijke informatie (zonder uw uitdrukkelijke toestemming)
 • Het doorsturen van data naar advertentienetwerken
 • Het doorsturen van persoonlijke en vertrouwelijke informatie naar derden
 • Het betalen van commissies aan derden
 • Als de instellingen van uw browser welke u gebruikt om deze website te bekijken het gebruik van cookies accepteren en u het gebruik van onze website voorzet, dan gaan wij ervan uit dat u het gebruik van onze cookies accepteert.

Cookies verwijderen / uitschakelen

Wilt u de cookies verwijderen of onze cookies niet gebruiken, dan kunt u hier lezen hoe dat moet. Het is dan waarschijnlijk dat u onze website niet meer (volledig) kunt gebruiken. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u wordt geïnformeerd wanneer u een cookie ontvangt. Instructies m.b.t. het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Meestal kunt u als bezoeker van de website(s) hierna toch nog onbeperkt gebruik maken van de website. Het is echter mogelijk dat bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren als u cookies weigert.

De cookies die op onze website worden gebruikt, zijn gegroepeerd in de volgende categorieën

De onderstaande lijst geeft informatie over de cookies die op onze website worden gebruikt.

CookieOmschrijving
Noodzakelijk
cookielawinfo-checkbox-advertisementDeze cookie is ingesteld door de plug-in voor cookietoestemming van de AVG en wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie “Advertentie” vast te leggen.
elementorDeze cookie wordt gebruikt door het WordPress-thema van de website. Hiermee kan de website-eigenaar de inhoud van de website in realtime implementeren of wijzigen.
_wpfuuidDeze cookie wordt gebruikt door de WPForms WordPress-plug-in. De cookie wordt gebruikt om de betaalde versie van de plug-in in staat te stellen gegevens van dezelfde gebruiker te verbinden en wordt gebruikt voor enkele extra functies, zoals de Form Abandonment-add-on.
_GRECAPTCHADeze cookie is ingesteld door de Google recaptcha-service om bots te identificeren om de website te beschermen tegen kwaadaardige spamaanvallen.
viewed_cookie_policyDe cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent-plug-in en wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al dan niet toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies. Het slaat geen persoonlijke gegevens op.
cookielawinfo-checkbox-necessaryDeze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookies worden gebruikt om de gebruikerstoestemming voor de cookies in de categorie “Noodzakelijk” op te slaan.
cookielawinfo-checkbox-functionalDe cookie wordt ingesteld door GDPR-cookietoestemming om de gebruikerstoestemming voor de cookies in de categorie “Functioneel” vast te leggen.
cookielawinfo-checkbox-performanceDeze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de gebruikerstoestemming voor de cookies in de categorie “Prestaties” op te slaan.
cookielawinfo-checkbox-analyticsDeze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de gebruikerstoestemming voor de cookies in de categorie “Analytics” op te slaan.
cookielawinfo-checkbox-othersDeze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies op te slaan in de categorie “Overig.
Functioneel
UserMatchHistoryLinkedIn stelt deze cookie in voor het synchroniseren van LinkedIn Ads ID.
langLinkedIn stelt deze cookie in om de taalinstelling van een gebruiker te onthouden.
bcookieLinkedIn stelt deze cookie van LinkedIn-deelknoppen en advertentietags in om de browser-ID te herkennen.
lidcLinkedIn stelt de lidc-cookie in om de selectie van datacenters te vergemakkelijken.
bscookieLinkedIn stelt deze cookie in om uitgevoerde acties op de website op te slaan.
Analytics
nQ_cookieIdAlbacross stelt deze cookie in om bedrijven te helpen identificeren voor betere leadgeneratie en effectievere advertentietargeting.
_gcl_auGeleverd door Google Tag Manager om de advertentie-efficiëntie van websites die hun services gebruiken te experimenteren.
_gidGeïnstalleerd door Google Analytics, slaat de _gid-cookie informatie op over hoe bezoekers een website gebruiken, terwijl er ook een analyserapport wordt gemaakt van de prestaties van de website. Sommige van de gegevens die worden verzameld, omvatten het aantal bezoekers, hun bron en de pagina’s die ze anoniem bezoeken.
_gat_UA-98257257-1Een variatie op de _gat-cookie die is ingesteld door Google Analytics en Google Tag Manager om website-eigenaren in staat te stellen het gedrag van bezoekers te volgen en de prestaties van de site te meten. Het patroonelement in de naam bevat het unieke identiteitsnummer van het account of de website waarop het betrekking heeft.
_ga_RM3KWSN1W3Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics.
_gaDe _ga-cookie, geïnstalleerd door Google Analytics, berekent bezoekers-, sessie- en campagnegegevens en houdt ook het sitegebruik bij voor het analyserapport van de site. De cookie slaat informatie anoniem op en kent een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te herkennen.
_hjFirstSeenHotjar stelt deze cookie in om de eerste sessie van een nieuwe gebruiker te identificeren. Het slaat een waar/onwaar waarde op, die aangeeft of het de eerste keer was dat Hotjar deze gebruiker zag.
_hjIncludedInPageviewSampleHotjar stelt deze cookie in om te weten of een gebruiker is opgenomen in de gegevenssteekproef gedefinieerd door de paginaweergavelimiet van de site.
_hjAbsoluteSessionInProgressHotjar stelt deze cookie in om de eerste paginaweergavesessie van een gebruiker te detecteren. Dit is een True/False-vlag die is ingesteld door de cookie.
_hjTLDTestOm het meest algemene cookiepad te bepalen dat moet worden gebruikt in plaats van de hostnaam van de pagina, stelt Hotjar de _hjTLDTest-cookie in om verschillende URL-substringalternatieven op te slaan totdat het mislukt.
CONSENTYouTube plaatst deze cookie via embedded youtube-video’s en registreert anonieme statistische gegevens.
Advertisement
test_cookieDe test_cookie wordt ingesteld door doubleclick.net en wordt gebruikt om te bepalen of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.
_fbpDeze cookie wordt door Facebook ingesteld om advertenties weer te geven op Facebook of op een digitaal platform dat wordt aangedreven door Facebook-advertenties, na een bezoek aan de website.
IDEGoogle DoubleClick IDE-cookies worden gebruikt om informatie op te slaan over hoe de gebruiker de website gebruikt om hem relevante advertenties te presenteren en in overeenstemming met het gebruikersprofiel.
YSCYSC-cookie is ingesteld door YouTube en wordt gebruikt om de weergaven van ingesloten video’s op YouTube-pagina’s bij te houden.
VISITOR_INFO1_LIVEEen cookie die door YouTube is ingesteld om de bandbreedte te meten die bepaalt of de gebruiker de nieuwe of oude spelerinterface krijgt.
yt.innertube::requestsDeze cookie, ingesteld door YouTube, registreert een unieke ID om gegevens op te slaan over welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien.
yt-remote-device-idYouTube plaatst deze cookie om de videovoorkeuren van de gebruiker op te slaan met behulp van embedded YouTube-video.
yt.innertube::nextIdDeze cookie, ingesteld door YouTube, registreert een unieke ID om gegevens op te slaan over welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien.
yt-remote-connected-devicesYouTube plaatst deze cookie om de videovoorkeuren van de gebruiker op te slaan met behulp van embedded YouTube-video.
frFacebook stelt deze cookie in om relevante advertenties aan gebruikers te tonen door het gebruikersgedrag op internet te volgen, op sites die een Facebook-pixel of sociale plug-in van Facebook hebben.
Andere
_gtm_sscGeen beschrijving
nQ_userVisitIdGeen beschrijving beschikbaar.
AnalyticsSyncHistoryGeen beschrijving
_hjSessionUser_1740873Geen beschrijving
_hjSession_1740873Geen beschrijving
li_gcGeen beschrijving
Logo-key2info-web

wordt

about bruno agency

Tijd om jouw vernieuwde digital sidekick bruno te verwelkomen! Hetzelfde steengoed agency, maar nu ook met een naam die even stevig is als onze service. Leer bruno kennen op onze vernieuwde website!